Infolinka

+420 602 34 16 16

Naši zaměstnanci
se vzdělávají za podpory:

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Partner pro vzdělávání

1. VOX a.s - partner pro vzdělávání

Ochrana osobních údajů – zákazníci

Zásady zpracování osobních údajů pro zákazníky D E A L spol, s r.o.

Společnost D E A L spol. s r.o., IČ:62026917, se sídlem Limuzská 2110/8, 108 00 Praha 10, jakožto správce osobních údajů (dále také jen „Správce“) přijala tyto Zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) za účelem poskytnutí informací o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů Správcem při poskytování služeb Správce, v provozovnách Správce, při užívání webových stránek Správce a při kontaktech Správce s potenciálními zákazníky. Tyto zásady dále obsahují informace o tom, jaká práva subjektům osobních údajů v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Zásady jsou určené zákazníkům Správce, případně také jejich zástupcům, zájemcům o zboží a služby Správce a návštěvníkům webových stránek Správce, přičemž rozsah zpracovávaných osobních údajů se v konkrétních situacích liší a odpovídá konkrétním vztahům mezi uvedenými osobami a Správcem.

Zásady nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018 a jsou Správcem vydány v souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

 

Obecné informace o zpracování osobních údajů:

Co jsou osobní údaje?
Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě – subjektu osobních údajů, například její jméno, datum či místo narození, emailová adresa, telefonní číslo, bydliště, síťový identifikátor (cookies) apod.

Co je zpracování osobních údajů?
Zpracování osobních údajů je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, která je prováděná pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je např. shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení osobních údajů.

Jaké existují účely a právní důvody zpracování osobních údajů a co určuje rozsah zpracovávaných osobních údajů
Správce může zpracovávat osobní údaje pouze z určitých právních důvodů, a to na základě smlouvy, na základě zákona (uložené právní povinnosti), pokud je zpracování ve veřejném zájmu nebo je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, na základě oprávněných zájmů Správce nebo třetí strany, anebo na základě souhlasu subjektu údajů.

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu, resp. právním důvodu zpracování.

Mohou být osobní údaje předány dalším osobám?
V některých případech Správce v souvislosti se svou podnikatelskou činností využívá služby jiných subjektů, které pro Správce mohou mimo jiné i zpracovávat osobní údaje předané Správcem. Takové subjekty pak mají postavení zpracovatelů osobních údajů, mají se Správcem uzavřenou smlouvu o ochraně a zpracování osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze na základě pokynů Správce a za dodržení přísných podmínek ochrany a zabezpečení osobních údajů. Například se jedná o správce IT systémů, správce webu, účetní, advokáty, notáře, auditory, marketingové agentury apod.

V rámci plnění svých zákonných povinností pak Správce předává osobní údaje orgánům veřejné moci (např. soudům, orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům apod.), a to v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

 

Zpracování osobních údajů Správcem k jednotlivým účelům:

TELEFONICKÁ NEBO E-MAILOVÁ POPTÁVKA SLUŽEB, POPTÁVKA/OBJEDNÁVKA SLUŽEB UČINĚNÁ OSOBNĚ V PROVOZOVNĚ SPRÁVCE

Právní základ a účel a zpracování osobních údajů:
Plnění (uzavření) smlouvy – realizace zákaznické poptávky/objednávky.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů:
Veškeré osobní údaje, které subjekt osobních údajů Správci v rámci poptávky/objednávky sám sdělí – jedná se zejména o identifikační údaje (jméno, příjmení, identifikační číslo) a kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa).

Způsob zpracování osobních údajů:
Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení v souladu s právními předpisy.

Doba zpracování osobních údajů:
Po dobu nezbytně nutnou k realizaci zákaznické poptávky/objednávky, tj. do doby uzavření smlouvy se subjektem údajů nebo v případě, že smlouva nebude následně se subjektem údajů uzavřena, tak po dobu 1 měsíce od doručení poptávky/objednávky Správci.

Zpracovatelé, příjemci a další subjekty, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty:
Osobní údaje mohou být poskytnuty provozovateli informačního systému a IT systému Správce, provozovateli webu, auditorům a advokátům Správce. Na vyžádání mohou být osobní údaje poskytnuty orgánům veřejné moci (např. soudům, orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům apod.), a to v nezbytném rozsahu a v mezích zákona. Osobní údaje nebudou Správcem předávány do třetích zemí.

 

VYPLNĚNÍ POPTÁVKOVÉHO FORMULÁŘE NA WEBU SPRÁVCE (žádost o nabídku služeb)

Právní základ a účel a zpracování osobních údajů:
Plnění (uzavření) smlouvy – realizace zákaznické objednávky na základě vyplnění poptávkového formuláře na webu Správce.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů:
Osobní údaje, které Správce od subjektu údajů získá v rámci objednávky – jedná se zejména o identifikační údaje (jméno, příjmení, identifikační číslo) a kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa).

Způsob zpracování osobních údajů:
Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení v souladu s právními předpisy.

Doba zpracování osobních údajů:
Po dobu nezbytně nutnou k realizaci zákaznické objednávky, tj. do doby uzavření smlouvy se subjektem údajů nebo v případě, že smlouva nebude následně se subjektem údajů uzavřena, tak po dobu 1 měsíce od doručení objednávky Správci.

Zpracovatelé, příjemci a další subjekty, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty:
Osobní údaje mohou být poskytnuty provozovateli informačního systému a IT systému Správce, provozovateli webu správce, auditorům, notářům a advokátům Správce. Na vyžádání mohou být osobní údaje poskytnuty orgánům veřejné moci (např. soudům, orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům apod.), a to v nezbytném rozsahu a v mezích zákona. Osobní údaje nebudou Správcem předávány do třetích zemí.

 

REALIZACE SMLUVNÍHO VZTAHU A OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY SPRÁVCE PŘI PLNĚNÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

Právní základ a účel zpracování osobních údajů:
Realizace smluvního vztahu se subjektem údajů, tj. zejména jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně a oboustranné plnění práv a povinností ze smlouvy.

Ochrana oprávněných zájmů Správce, tj. zejména zajištění a uplatnění právních nároků Správce ze smlouvy.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů:
Osobní údaje, které Správce od subjektu údajů získá v rámci jednání o uzavření Smlouvy, při samotném uzavření Smlouvy anebo na základě informací a dokumentů poskytnutých subjektem údajů v souvislosti s plněním Smlouvy – jedná se zejména o identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, obchodní firma) a kontaktní údaje (kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa), bankovní účet.

Způsob zpracování osobních údajů:
Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení v souladu s právními předpisy.

Doba zpracování osobních údajů:
Smlouvy, u kterých je Správcem poskytována záruka na poskytnuté služby, nebo je stanovena zákonná odpovědnost za vady (např. smlouva o vedení účetnictví, smlouva o dílo, komisionářská smlouva, kupní smlouva): po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy a dále pak po dobu, po kterou je Správce povinen/oprávněn osobní údaje uchovávat podle závazných právních předpisů (např. uplynutí záruční lhůty, do doby splnění veškerých závazků subjektu údajů vůči Správci – včetně soudního vymáhání nároků).

Jiná smlouva (např. nájemní smlouva, smlouva o smlouvě budoucí, zprostředkovatelská smlouva, rezervační smlouva): po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy a dále pak po dobu, po kterou je Správce povinen/oprávněn osobní údaje uchovávat podle závazných právních předpisů (např. do doby splnění veškerých závazků subjektu údajů vůči Správci – včetně soudního vymáhání nároků).

Zpracovatelé, příjemci a další subjekty, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty:
Osobní údaje mohou být poskytnuty provozovateli informačního systému a IT systému Správce, účetním, notářům, auditorům a advokátům Správce. Na vyžádání, nebo pokud to bude nezbytné z důvodu ochrany oprávněných zájmů Správce, mohou být osobní údaje poskytnuty orgánům veřejné moci (např. soudům, orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům apod.), a to v nezbytném rozsahu a v mezích zákona. Osobní údaje nebudou Správcem předávány do třetích zemí.

 

Výše uvedená práva je možné uplatnit prostřednictvím emailové adresy Správce , poštou na adrese Správce, případně telefonicky u kontaktní osoby pro agendu ochrany osobních údajů na tel. 602 633 336.

 

Tyto Zásady nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018.

D E A L spol. s r.o.